Yönergemiz

TUADER

TURİZM AKADEMİSYENLERİ DERNEĞİ

 

TURAK

TURİZM EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU

 

YÜKSEKÖĞRETİM TURİZM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

 

Dayanak

MADDE 1-(1) Bu yönerge,  TUADER tüzüğü ve TURAK "Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği" uyarınca hazırlanmıştır.

  

Amaç

MADDE 2-(1) Bu yönergenin amacı, TUADER organı olarak TURAK ın yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulama esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 3-(1) Bu yönerge, TURAK ın yükseköğretim turizm programlarının değerlendirme ve akreditasyon süreçlerindeki uygulamaya dönük hususları kapsamaktadır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu esaslarda geçen;

YTB: Yükseköğretim Turizm Birimlerini (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

YTP: Yükseköğretim turizm programlarını

TUADER: Turizm Akademisyenleri Derneğini,

TURAK: Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunu,

DERİK: Değerlendirme Raporu İnceleme Kurulunu,

DAK: Değerlendirici aday belirleme kurulunu,

Genel Kurul: TUADER Genel Kurulunu

Yönetim Kurulu: TUADER Yönetim Kurulunu,

Ölçütler: Yükseköğretim turizm programlarının akreditasyonunda kullanılacak TUADER-TURAK Değerlendirme Ölçütlerini,

Kurum: Akreditasyon için başvuru yapan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu

ifade eder.

 

TURAK Akreditasyonunun Amaçları

MADDE 5-(1) YTP nin TURAK tarafından akreditasyonu gönüllülük esasına dayalıdır.

(2) TURAK akreditasyonu ile YTP nin öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğine katkıda bulunulması amaçlanır. Bu çerçevede;

   (a) Başvuruda bulunan YTP lerden değerlendirme ölçütlerini sağlayanları belirlenmesi,

   (b) Ölçütleri sağlayan programları ilan ederek toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci velilerini, ilgili eğitim-öğretim kurumlarını, ilgili dernek ve kuruluşları, olası işverenleri ve devlet kurumlarının bilgilendirilmesi,

   (c) YTP nin sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapılması,

hedeflenmektedir.

 

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

MADDE 6-(1) YTB veya bünyesinde YTP bulunan yükseköğretim birimi, programlarının akreditasyonu için değerlendirilme başvurusu yapabilir.

(2) Değerlendirilme başvurusu yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

(3) Akreditasyon başvurusu yapılan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmaktaysa, bu programın değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

   (a) Her iki programdan da mezun verilmiş ise, başvuru her iki program için ayrı yapılmalıdır.

   (b) Kurumlar, bu programın TURAK ölçütlerini sağladığını hem birinci öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadırlar.

(4) Programlarının TURAK tarafından akreditasyonunu isteyen çok yerleşkeli bir kurumun birbirinden fiziki ve idari olarak anlamlı farklılıklar gösteren her bir yerleşkesindeki YTB, değerlendirme sürecinde ayrı bir kurum olarak kabul edilecektir.

 

Akreditasyona Başvuru Süreci

MADDE 7-(1)Akreditasyon için ilk kez başvuran programlarda, aşağıdaki süreç izlenir.

   (a) Akreditasyon amacıyla bir ya da daha fazla programı için ilk kez değerlendirme talep etmek isteyen bir kurum, bu isteğini yazılı olarak TURAK a değerlendirmenin yapılacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar iletir. Kurum, bu yazıda hangi programlar için başvuru yapmak istediğini bildirir ve programlar hakkında kısa açıklamaları içeren tanıtıcı özet bilgiyi ve istenebilecek diğer belgeleri de ek olarak gönderir.

   (b) TURAK, akreditasyon başvurusu yapılan programların değerlendirilmeye alınıp alınamayacaklarını, değerlendirmeye alınabilecek programlar için belirlenen toplam akreditasyon ücretini ve ödeme koşullarını kuruma en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirir.

   (c) Kurumun akreditasyon talebi, TURAK ın bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubunu TURAK a Mart ayı sonuna kadar göndermesiyle kesinleşir. Bu tarihe kadar teyit mektubu göndermeyen kurumların başvuruları geri çekilmiş sayılır.

   (d) TURAK, akreditasyon talebi kesinleşen programlar için değerlendirme takımı kurma çalışmalarına başlar.

   (e) Kurum, akreditasyon talepleri kesinleşen programlarının her biri için TURAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir öz değerlendirme raporu hazırlar, her programa ilişkin öz değerlendirme raporunun ve eklerinin bir adet basılı kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını TURAK a değerlendirmenin yapılacağı yılın Temmuz ayı sonuna kadar gönderir.

   (f) Kurumlar tarafından TURAK’a gönderilen öz değerlendirme raporları istenen formata (biçim) uygunluk bakımından TURAK tarafından incelenir. TURAK, öz değerlendirme raporlarının format uygunluğunu ve uygun olmayanlar için belirlenen hususların giderilmesini ilgili kuruma Ağustos ayı sonuna kadar bildirir.

   (g) Öz değerlendirme raporları format bakımından uygun bulunan programlar ve format yetersizliklerini 15 gün içinde gideren programların değerlendirme süreci TURAK tarafından başlatılır. Belirlenen hususları, TURAK tarafından bildirilmesini takiben 15 gün içinde gidermeyen programların başvuruları kurumları tarafından geri çekilmiş sayılır.

   (h) Başvuru sayısının yüksek olması durumunda, TURAK aynı değerlendirme yılı içinde ikinci bir başvuru dönemini ve buna bağlı olarak ikinci bir değerlendirme takvimi belirleyebilir.

(2) Akreditasyon süresi dolan programlar için aşağıdaki süreç izlenir.

   (a) TURAK, akreditasyon süresi dolacak olan programların bağlı olduğu kurumlara, akreditasyon sürelerinin dolacağı tarihten iki yıl önceki Aralık ayının sonuna kadar bir hatırlatma yazısı gönderir.

   (b) Bu tür programların başvuru işlemlerinde,

                   (i) Akreditasyon süresi dolacak olan ve TURAK tarafından genel değerlendirme ya da ara değerlendirme işlemi görecek programlar için değerlendirme talep etmek isteyen bir kurum, bu isteğini yazılı olarak TURAK’a akreditasyon sürelerinin dolacağı tarihten bir yıl önceki Ocak ayının sonuna kadar iletir. Kurum, bu yazıda hangi programlar için başvuru yapmak istediğini bildirir ve ek olarak gönderir.

                   (ii) Ara rapor ya da ara ziyaret değerlendirmesi yapılacak programlar kapsamlı bir öz değerlendirme raporu yerine, yalnızca bir önceki genel değerlendirmede saptanmış olan zayıflık, kaygı ve gözlemler odaklı bir rapor hazırlarlar, bu raporun ve eklerinin bir adet basılı kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını TURAK a değerlendirmenin yapılacağı yılın Temmuz ayı sonuna kadar gönderirler.

   (c) Akreditasyon sürelerinin dolacağı tarihten bir yıl önceki Ocak ayının sonuna kadar TURAK a başvurmayan programlar ile başvurusunu Madde 7(1)-c veya 7(1)-g uyarınca geri çekmiş sayılan programlar, TURAK tarafından daha önce verilmiş olan akreditasyon süreleri sonunda akredite edilmiş programlar listesinden çıkartılır.

 

Program Değerlendirme Takımları

MADDE 8-(1) YTP yi değerlendirecek takımlar, TURAK’ta görev yapmakta olan ya da daha önce görev yapmış olan üyeler arasından ya da program değerlendiriciliği konusunda deneyimli olan değerlendiriciler arasından TURAK tarafından belirlenen bir takım başkanı ve eldeki program değerlendiricisi havuzundan yine TURAK tarafından seçilen program değerlendiricilerinden oluşur.

(2) Gerekli hallerde, eş takım başkanı ve/veya eş değerlendiriciler de kullanılabilir.

(3) Genel değerlendirmelerde, ara ziyaretlerde ve “kanıt göster” değerlendirmelerinden sonraki ilk ara değerlendirmelerde takımlar en az üç kişiden oluşur.

(4) Ara ziyaret gibi değerlendirmenin odağının çok kısıtlı ve değerlendirilecek iki program arasında önemli ölçüde örtüşme olduğu durumlarda takımdaki üye sayısı azaltılabilir.

(5) Değerlendirme takım üyeleri belirlenirken,

   (a) İlgili kurumla olası bir çıkar çatışması ve/veya örtüşmesi,

   (b) Takım içi; kurumsal dağılım, akademik – sanayi temsil dengesi, kadın/erkek dengesi,

   (c) Eş–takım başkanı ve/veya eş-değerlendirici gereksinimi,

   (d) Program değerlendiricilerinin ulaşım gereksinimleri,

   (e) Değerlendiricilerin alandaki deneyim ve birikimleri

gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

(6) Program değerlendirme takımlarının oluşumu en geç Eylül ayının sonuna kadar kesinleştirilir, ilgili kurumlara TURAK tarafından bildirilir ve kurumlardan öz değerlendirme (ya da ara değerlendirme) raporlarının ve eklerinin basılı ve elektronik birer kopyalarını takım üyelerine iletmeleri istenir.

(7) Bu noktadan itibaren takımın kurumla olan tüm haberleşmeleri ve düzenlemeler, takım başkanı ve programları yürüten YTB veya yükseköğretim birimi yöneticisi veya yardımcısının ortak sorumluluğunda ve işbirliğiyle yürütülür.

 

Programların Değerlendirilmesi ve Ölçütlerin Yorumlanması

MADDE 9-(1) Başvuruda bulunan programların değerlendirilmeleri, bu programların değerlendirme ölçütlerini sağlayıp sağlamadığını belirlemek için yapılır.

(2) TURAK ölçütlerini kullanarak yapılan değerlendirmelerde genel olarak aşağıdaki temel tanımların kullanılması gerekmektedir:

   (a) Program Öğretim Amaçları: Program mezunlarının erişmeleri istenen kariyer hedefleri ve mesleki beklenenleri tanımlayan genel ifadeler.

   (b) Program Çıktıları: Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler.

   (c) Ölçme: Program öğretim amaçları ve program çıktılarına erişim düzeylerini saptamak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yürütülen veri ve kanıt tanımlama, toplama ve düzenleme süreci.

   (d) Değerlendirme: Ölçmeler sonucu elde edilen verilerin ve kanıtların çeşitli yöntemler kullanılarak yorumlanması süreci. Değerlendirme süreci, program öğretim amaçlarına ve program çıktılarına erişim düzeylerini vermeli ve program iyileştirmek üzere alınacak kararlar ve yürütülecek eylemlerde kullanılmalıdır.

(3) Öğretim programlarındaki derslerin ve ders içeriklerinin seçimi ve düzenlenmesinde programları yürüten kurumlar özgürdür. Bu düzenlemelerde niteliksel faktörler, kredi-saat gibi niceliksel faktörlerden daha önemlidir. Öğretim programının ölçütlerde verilen genel ilkeleri ve koşulları sağlayıp sağlamadığı titizlikle kontrol edilmelidir.

(4) Öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin kullanımı ile öğrenme düzeyini belirleme yöntemleri sürekli gelişim göstermektedir. Bir derste ya da bir programın tümündeki derslerde geleneksel bir öğretim yöntemi de kullanılsa ya da yenilikçi bir öğretim yöntemi de kullanılsa, program çıktılarına ulaşıldığından emin olmak için öğrenme düzeyi çağdaş ve en güvenilir yöntemlerle değerlendirilmelidir.

(5) TURAK tarafından değerlendirilecek bir program, adında özel bir alan vurgulaması bulunsun ya da bulunmasın, temelde bir yükseköğretim turizm programı olmalıdır; dolayısıyla, bir YTP nin değerlendirilmesinde,

   (a) Program adındaki sözcükler ya da vurgulama ne olursa olsun, bir YTB programı olarak yeterli olması ve

   (b) Programın ya da seçeneğinin adındaki alan vurgusunu yansıtması öncelikle göz önünde tutulmalıdır.

(6) Bir programın adı, programa özgü ölçütü bulunan bir ya da daha fazla programla ilişkili ise bu program ilgili tüm programların ölçütlerini de sağlamalıdır.

(7) TURAK ölçütleri arasında programa özgü ölçütü olmayan bir programın akreditasyon başvurusunda, program ölçütünün bulunmayışı nedenine bağlı olarak TURAK tarafından verilecek karar doğrultusunda, değerlendirme programa özgü herhangi bir ölçüt kullanılmadan yapılabilir.

(8) Ölçütlerde kullanıldığı şekli ile, “–meli” ve “–malı” ekleri, programların akredite edilmeleri için asgari düzeyde sağlanması beklenen ve tanımı açık zorunlulukları göstermektedir.

(9) İfadelerdeki “beklenir” sözcüğü, değerlendirmeyi etkileyebilecek daha az kısıtlayıcı öneriler için kullanılmaktadır.

(10) İfadelerdeki “–bilir” eki, serbestlik tanıma anlamında kullanılmaktadır.

 

Program Değerlendirme Sürecinin Aşamaları

MADDE 10-(1) Program değerlendirmeler, aşağıdaki üç aşamalı süreç izlenerek gerçekleştirilir.

   (a) Kurumun Hazırladığı Öz Değerlendirme Raporunun İncelenmesi: Öz değerlendirme raporu, kurumun akreditasyon için başvurduğu programları, bu programların yürütülmesinde uygulanan süreçleri ve ilgili tüm akademik ve idari birimleri belli bir formatta açıklayan ve değerlendirilen kuruma ait bir tanıtım belgesidir. Öz değerlendirme raporunun incelenmesi sırasında değerlendirme takımı üyelerince eksik görülen ya da yetersiz bulunan her türlü bilgi ve belge kurum ziyaretini beklemeden kurumdan istenir. Kurumlar, değerlendirilecek programlarının her birinden değerlendiriciler tarafından belirlenecek rastgele bir yöntemle seçilecek mezunların not belgelerini (transkript) ziyaret öncesi incelemeleri için değerlendirme takımına gönderecektir.

   (b) Kurum Ziyareti: Değerlendirme takımı, öz değerlendirme raporunu ve kurumdan istenen ek bilgi ve belgeleri incelemesinin yanı sıra, bir kurum ziyareti ve yerinde inceleme yapar. Kurum ziyaretinin değerlendirme takımı açısından üç amacı vardır:

                   (i) Öz değerlendirme raporunda yeterince açıklanamayacak faktörleri değerlendirmek. Örneğin, akademik ortam, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının motivasyonu, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sürekliliği ve kararlılığı, personel ve öğrencilerin niceliği ve niteliği, öz değerlendirme raporunda yazılı olarak belgelenmesi kolay olmayan diğer faktörler.

                   (ii) Kurumun güçlü ve gelişmeye açık yanlarını belirlemesine yardımcı olmak.

                   (iii) TURAK değerlendirme ölçütlerinin sağlandığının kanıtı olarak kurum tarafından hazırlanan belge ve bilgileri incelemek, fiziksel olanakları yerinde görmek.

   (c) Değerlendirme Takımı Tarafından Rapor Hazırlanması: Değerlendirme takımı kurum ziyaretini izleyen altmış (60) gün içinde, öz değerlendirme raporunun içeriği, kurumdan talep edilen bilgi ve belgeler ve kurum ziyareti sırasında yapılan görüşmeler, görülen mekânlar, incelenen belgeler, edinilen bilgileri içeren bir taslak rapor hazırlar ve TURAK’a teslim eder.

 

Değerlendirme Sürecinin Ayrıntıları

MADDE 11- Bir programın ilk akreditasyonuna karar vermek ya da akredite olmuş bir programın genel ya da ara akreditasyon değerlendirmesini yapabilmek için ayrıntılı bir incelemeye gerek vardır. Bu tür bir inceleme, değerlendirme takımlarınca TURAK tarafından hazırlanan “TURAK Değerlendirme Kılavuzu”nda verilen esaslara göre yürütülür. Değerlendirme sürecinin bazı önemli ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

(1) Akreditasyonun yenilenmesi için, her programın beş (5) yılı geçmeyen zaman aralıklarında ayrıntılı değerlendirmesi yapılmalıdır. “Genel Değerlendirme” olarak adlandırılan bu tür ayrıntılı değerlendirmeler, bir kurumun akredite olmuş tüm programları için TURAK tarafından olabildiğince eş zamanlı yürütülür. Bu eş zamanlama, hiç bir programın beş (5) yıldan uzun bir süre değerlendirilmemesine yol açmayacak şekilde düzenlenir.

(2) Eğer bir programa akreditasyon verilmezse ya da verilmiş olan akreditasyon yapılan bir değerlendirme sonucunda kaldırılırsa, kurum bu karara itiraz edebilir ve ayrıntıları Madde 15’te verilen şekliyle hemen yeniden değerlendirme isteyebilir. Bu tür bir yeniden değerlendirme istemi TURAK tarafından yerinde görülürse, TURAK tarafından yapılacak yeniden değerlendirme ayrıntılı bir genel değerlendirme gibi olmalıdır.

(3) Bir önceki değerlendirmede bazı zayıflıklar ya da eksiklikler saptanması dönemsel genel değerlendirmeyi beklemeden bir ara değerlendirme yapılmasını gerektirir. Ara değerlendirmeler, yalnızca bir önceki genel değerlendirmede belirtilmiş gözlemler, kaygılar, zayıflıklar, eksiklikler ve kurumun bu yetersizlikleri giderme doğrultusunda aldığı önlemler ve gerçekleştirdikleri iyileştirmeler üzerinde odaklanır. Bir ara değerlendirme, bir önceki değerlendirmede belirtilmiş olan yetersizliklerin türüne bağlı olarak odaklanmış bir kurum ziyaretini de içerebilir. Ancak, bir ara değerlendirmede ilgili kurum tarafından sağlanan bilgiler, belgeler ve/veya ziyaret sırasında edinilen bilgiler, belgeler, yapılan görüşmeler ve mekân ziyaretleri sırasında, değerlendirme ölçütleriyle ilgili bir önceki değerlendirmede belirtilmemiş yeni yetersizlikler belirlenirse, bu yetersizlikler de değerlendirme raporunda ayrı bir bölüm altında yer alır, ancak akreditasyon kararını etkilemez.

(4) Ara ziyaret gerektirmeyen, yani yalnızca ara rapora dayalı değerlendirmelerde, aynı dönemde kurumun ziyaret gerektiren başka programları değerlendirilmeyecekse, bu ara rapor genellikle TURAK üyelerinden birisi tarafından değerlendirilir. TURAK üyesi bir değerlendirici gerekiyorsa ilgili program değerlendiricilerinden yardım isteyebilir.

(5) Değerlendirme takımının kurumu ziyaret tarihi, takım üyelerine ve kuruma uygun olacak şekilde takım başkanı ve kurumun yetkili yöneticisi (genellikle dekan/müdür ya da ilgili dekan/müdür yardımcısı) tarafından ortaklaşa kararlaştırılır.

(6) Ziyaret takımının ziyaret sırasındaki inceleme ve değerlendirme etkinlikleri, ziyaret takımının ek bilgi, ek belge, görüşme ve inceleme isteklerini de karşılayacak şekilde ziyaret öncesinde takım başkanı ve ziyaret edilen kurumun yetkili yöneticisi eşgüdümünde tüm ayrıntıları ile ortaklaşa planlanır. Program değerlendiricilerinin ziyaret planına yönelik isteklerinin ayrıntıları ilgili programın yöneticisi (genellikle bölüm başkanı ya da ilgili bölüm başkan yardımcısı) ile değerlendirici arasında ortaklaşa planlanır, dekan ve takım başkanı bu konuda bilgilendirilir.

(7) Gözlemciler, değerlendirme takımlarına ancak takım başkanı ve kurumun izni ile katılabilir.

(8) Yönetim, öğrenci hizmetleri, kütüphane, bilgisayar ve enformatik alt yapısı, diğer bölüm ve fakülteler gibi akademik birimlerin desteği, vb. genel kurumsal işlevlere ilişkin konular, yalnızca değerlendirilen programlara verilen hizmetler açısından değerlendirmeye alınacaktır.

(9) Ziyaret bulgularının bildirimi.

   (a) Ziyaret takımı, kurum ziyaretinin son etkinliği olarak gerçeklere dayalı bulgularını, üniversitenin rektörüne ya da yerine gösterdiği kişiye ve kendisinin uygun göreceği kurum akademik personelinden oluşan gruba sözlü olarak sunar. Bu bildirim “Çıkış Bildirimi”, çıkış bildiriminin yapıldığı toplantı “Çıkış Görüşmesi” olarak adlandırılır.

   (b) Çıkış bildirimi, programlara değerlendirmeye ilişkin en olumsuz senaryoyu yansıtmalıdır. Bu senaryodaki değerlendirmeler, kuruma verilecek kesin rapora dönüşme sürecinde çeşitli nedenlerle hafifletilebilir, ancak ağırlaştırılamaz.

   (c) Ziyaret takımları, sözlü olarak sundukları yetersizlikleri çıkış görüşmesinin bitiminde yazılı olarak kuruma verir.

   (d) Kurum, değerlendirme takımının bıraktığı yazılı yetersizlik açıklamalarına ziyareti izleyen otuz (30) günlük süre içinde yanıt verebilir. Bu süre içinde kurumdan TURAK a herhangi bir yanıt ulaşmaması, çıkış bildirimindeki tüm değerlendirmelerin kurumca kabul edildiği ve bu değerlendirmelere kurumca itiraz hakkından vazgeçildiği anlamına gelir.

   (e) Kurum tarafından verilecek 30-gün yanıtının birincil amacı, çıkış bildiriminde sunulan takım değerlendirmesinin dayandırıldığı bilgi ve izlenimlerdeki “maddi hataları” düzeltmektir. Ancak, kurum 30-gün yanıtında değerlendirme takımınca değerlendirme raporunun hazırlığında göz önünde bulundurulmak üzere ek bilgi de sunabilir. Çıkış bildirimlerine kurumlardan yanıt verildiği durumlarda, TURAK her ne kadar esnek bir yaklaşım içinde olacaksa da, genellikle akreditasyon kararlarını değerlendirilen programların ziyaret sırasındaki durumuna dayandıracaktır. Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme ya da değişikliklerin ziyaret sonrası 30-gün içinde kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili yöneticilerce imzalanmış resmi belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda düzeltilmiş sayılırlar. Bir sorunu düzeltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuş ve bazı önlemler alınmaya başlanmış olmasına rağmen, bu önlemlerin etkilerinin tam olarak sonuç vermeye başlamadığı ya da yalnızca bazı iyi niyet işaretlerinin görüldüğü durumlarda, düzeltici önlemlerin (örneğin: yeni bir öğretim üyesinin işe alınması işlemlerinin başlatılması, yeni bir ders etkinliğinin eklenmesi, ek mali kaynak ya da teçhizat planlanması) etkileri TUADER- TURAK tarafından bir sonraki planlanmış ara ziyaret ya da ara rapor değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

   (f) Her kurum ziyareti sonrasında, ziyaret takımı temel bulgularını ve akreditasyon önerilerini içeren bir taslak değerlendirme raporu hazırlar. Bu taslağın değerlendirilen programları yürüten fakülte geneli için ayrı bir bölüm, her program için de ayrı birer bölüm içermesi beklenir. Ziyaret edilen kurumdan çıkış bildirimine yanıt verilmesi durumunda, taslak rapor kurumun 30-gün yanıtlarını ve bu yanıtlara ilişkin takım değerlendirmelerini de içerecek şekilde hazırlanır. Hazırlanan taslak rapor, takım başkanı tarafından TURAK Başkanına yazılı olarak teslim edilir. Tutarlılık ve yazım kontrolleri yapılan raporlar TURAK değerlendirme takvimine göre TURAK üyelerinin onayına sunulur. Onaylanan raporlar, kurumlara verilecek kesin raporlardır.

   (g) Kuruma verilen bildirim genellikle aşağıdaki türden ifadeleri içerir:

                   (i) Gerçeklerin bildirimi – örnek: Bu programda, birincil görevi bu program olan beş tam zamanlı en az bir turizm derecesine sahipöğretim elemanı vardır.

                   (ii) Güçlü yanların bildirimi – örnek: Programın yürütüldüğü bölümdeki öğretim üyesi kadrosunun altyapısı ve uzmanlık dağılımı, programın tüm alanlarını dengeli ve nitelikli bir şekilde fazlasıyla kapsamaktadır.

                   (iii) Kaygı bildirimi – Kaygı, bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Dolayısıyla, ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim yapılmasında yarar vardır.

                   (iv) Zayıflık bildirimi – Zayıflık, bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.

                   (v) Eksiklik bildirimi – Eksiklik, bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum içinde değildir. Bu ölçütün sağlanması için kurumca acil önlemler alınması gereklidir.

                   (vi) Gözlem bildirimi – Gözlem, değerlendirmede kullanılan ölçütler ile doğrudan ilgili olan ya da olmayabilen bir izlenim, yorum ya da öneridir ve kurumun programlarını daha da geliştirmek için gösterdiği sürekli çabalara yardımcı olmak üzere belirtilmiştir.

 

Tutarlılık ve Yazım Kontrolleri

MADDE 12 Programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda, kurumlara yapılacak bildirimlerin hem değerlendirmeler hem de şekilsel olarak birbirleriyle tutarlı olmaları, her türlü yazım yanlışlarından arındırılmış olmaları gerekmektedir. Taslak raporların TURAK tarafından görüşülmesinden önce, değerlendirme tutarlılığının üç düzeyde sağlanmış olmasına dikkat edilir.

(1) Takım içi tutarlılık: Bir kurumun değişik programlarını değerlendiren takımda, bu programların belirli bir ölçütteki benzer yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından takım üyelerinin hepsi sorumludur, ancak sorumluluk takım başkanına aittir. Takım içi tutarlılığın kurum ziyaretinin son gününde yapılacak çıkış görüşmesinden önce sağlanmış olması gerekir.

(2) Takımlar arası tutarlılık: Bir değerlendirme döneminde farklı kurumlarda yapılan program değerlendirmelerinde, belirli bir ölçütteki benzer yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından, birincil düzeyde bu kurumların değerlendirme takımlarının başkanları sorumludur. Ancak, bu düzeydeki tutarlılığı garanti etmek için, mümkünse o dönem takım başkanlığı yapmamış olan TURAK veya TURAK tarafından seçilen deneyimli TUADER üyelerinden oluşturulacak bir Tutarlılık Kontrol Komitesi, takımlar arası tutarlılık kontrollerini yapar. Olası tutarsızlıklar ilgili takım başkanları ve gerekiyorsa onların aracılığıyla program değerlendiricileri devreye alınarak giderilir.

(3) Yıllar arası tutarlılık: Bir ölçütteki benzer yetersizliklerin değerlendirmesi, bu yetersizliklerin farklı değerlendirilmesine ilişkin kesin bir TURAK kararı bulunmuyorsa, yıllar içinde tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından, birincil düzeyde her yıl kurulmakta olan takımların başkanları sorumludur. Ancak, bu düzeydeki tutarlılığı garanti etmek için, o dönem kurulacak olan Tutarlılık Kontrol Komitesi yıllar arasındaki tutarlılık kontrollerini da yapar. Tutarlılık kontrolleri tamamlanan taslak raporlar TURAK tarafından görevlendirilen bir TURAK üyesi tarafından hem format, hem yazım hataları hem de üslup açısından gözden geçirilir ve düzeltilir. Düzeltmelerin yoğun olduğu durumlarda ilgili takım başkanları devreye alınır.

 

Akreditasyon Kararları

MADDE 13-(1) Akreditasyon kararlarında son söz TURAK a aittir. Bu karar, ziyaret takımı tarafından TURAK a yapılan önerilere, kurumun ara raporuna dayalı kararlarda ise bu raporu inceleyen TURAK üyesinin önerilerine dayanılarak alınır.

(2) TURAK, programları niteliklerine göre sıralamaz. Programlar ya akredite edilir ya da edilmez. Akreditasyon kararları yalnızca bir sonraki değerlendirmenin türünü belirtir.

(3) Bir programın akreditasyonu, genellikle iki (2) ile beş (5) yıl arasında belirli bir süre için yapılır. Verilen bir akreditasyon kararı, Madde 16’da verilen koşullar oluşursa değerlendirme süresi içinde gözden geçirilebilir.

(4) Bir programın TURAK ölçütlerinde belirtilen asgari koşulların tümünü sağladığı sonucuna varılırsa beş (5) yıllık akreditasyon verilir. Bu tür bir akreditasyon, programla ilgili hiçbir ölçütte “eksiklik” ve/veya “zayıflık” değerlendirilmesi yapılmadığı anlamına gelir; ancak, programla ilgili bazı ölçütlerde “kaygı” ve/veya “gözlem” bildirimi yapılmış olabilir. Akreditasyon süresi aynı kurumda daha yakın bir zamanda genel değerlendirmesi yapılacak başka programlarla eş zamanlama sağlamak amacıyla beş (5) yıldan daha kısa tutulabilir.

(5) Bir programın genel değerlendirmesinde herhangi bir ölçütte “eksiklik” değerlendirmesi yapılmamış olmasına rağmen bir ya da daha fazla ölçütte “zayıflık” değerlendirmesi yapılmışsa, akreditasyon yalnızca iki (2) yıl için verilir. İki (2) yıl süreli akreditasyon verilen programların akreditasyon geçerlik süresinin son yılı (ikinci yıl) içinde ara değerlendirmeleri yapılır. İki yıl süreli akreditasyon verilmiş olan bir programın ara değerlendirme için başvuru yapmaması durumunda, programın akreditasyonu iki yılın sonunda sona erer. Ara değerlendirme, genel değerlendirme sırasında “zayıflık” ve “kaygı” değerlendirmesi yapılmış ölçütlere odaklı olarak yapılır. Ara değerlendirme sırasında herhangi bir ölçüt için yapılacak “eksiklik” ya da “zayıflık” değerlendirmeleri, “eksiklik” olarak kabul edilir ve bu sonuca varılan tarihten itibaren bir (1) yıl içinde bu ölçütlere odaklanmış bir “kanıt göster” ara değerlendirmesi gerekir. Eğer bu odaklanmış “kanıt göster” ara değerlendirmesi sonucunda ilgili ölçütlerdeki “eksiklik”lerin hala sürmekte olduğu saptanırsa, programın akreditasyonu uzatılmaz. Bu karar itiraza açıktır. Diğer taraftan, ara değerlendirmede herhangi bir ölçütte “eksiklik” ya da “zayıflık” değerlendirilmesi yapılmayan programların akreditasyon süreleri en fazla üç (3) yıl süre ile bir sonraki genel değerlendirme tarihine kadar uzatılır.

(6) Bir programın ilk genel değerlendirmesinde, bir ya da daha fazla ölçütün hiç sağlanmaması nedeniyle “eksiklik” değerlendirmesi yapılmışsa, bu programa akreditasyon verilmez. Bu karar itiraza açıktır.

(7) Akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde bir ya da daha fazla ölçütte “eksiklik” değerlendirmesi yapılmışsa, bu sonuca varılan tarihten itibaren bir (1) yıl içinde bu ölçütlere odaklanmış bir “kanıt göster” ara değerlendirmesi gerekir. Eğer bu odaklanmış “kanıt göster” ara değerlendirmesi sonucunda ilgili ölçütlerdeki “eksiklik”lerin hala sürmekte olduğu saptanırsa, programın akreditasyonu uzatılmaz. Bu karar itiraza açıktır. Programların akreditasyonları, “kanıt göster” ara değerlendirmesi sonucunda akreditasyonun uzatılmaması kararı alınmasına kadar devam eder.

(8) Verilmiş olan akreditasyon süresi içinde TURAK bir programın artık ölçütleri sağlamadığına dair bazı bilgiler edinirse, bu bilgiler hemen kuruma bildirilir ve TURAK’a otuz (30) gün içinde bir yanıt verilmesi istenir. Eğer kurumdan bir yanıt gelmezse ya da gelen yanıt TURAK tarafından uygun bulunmazsa, TURAK gerekçeli iptal işlemlerini başlatabilir. Bu işlemler, gerekçeli iptalin uygulama nedenlerinin kuruma bildirilmesi ile başlar. Gerçek verileri belirlemek için bir kurum ziyareti düzenlenebilir. İptal nedenlerini gösteren bir belge hazırlanır ve incelemesi ve otuz (30) gün içinde yanıtlaması için kuruma iletilir. Eğer kurumdan bir yanıt gelmezse ya da gelen yanıt TURAK tarafından uygun bulunmazsa, akreditasyon iptal edilir. Bu karar, gerekçelerinin açıklaması ile birlikte kuruma hemen bildirilir. Bu iptal itiraza açıktır.

(9) TURAK aşağıdaki kararları alabilir.

   (a) SGD (Sonraki Genel Değerlendirme) – Bu karar programın uygulanan ölçütlere tam uyduğunu gösterir. Bu karar yalnızca genel bir değerlendirmeden sonra alınabilir ve süresi genellikle beş (5) yıldır.

   (b) AR (Ara Rapor) – Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmemektedir. Ancak, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi gerekmektedir. Bu karar ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.

   (c) AZ (Ara Ziyaret) – Bu karar programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmektedir. Ziyaret öncesinde, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi de gerekmektedir. Bu karar ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.

   (ç) RU (Raporla Uzatma) – Bu karar bir önceki AR kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar yalnızca AR değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.

   (d) ZU (Ziyaretle Uzatma) – Bu karar bir önceki AZ kararında belirtilen zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar yalnızca AZ değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.

   (e) KG (Kanıt Göster) – Bu karar akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde eksiklikler saptandığını ya da bir programın ara değerlendirmesinde bir önceki değerlendirmede saptanan zayıflıkların hala sürmekte olduğunu gösterir. Eksiklikleri ya da sürmekte olan zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından alınan önlemlerin değerlendirilmesi için bir kurum ziyareti gerekmektedir. Bu karar bir genel değerlendirmede ya da AR ya da AZ değerlendirmesinde alınabilir ve süresi genellikle bir (1) yıldır.

   (f) KU (Kanıt Göster ile Uzatma) – Bu karar bir önceki KG kararında belirtilen yetersizlikleri gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar yalnızca KG değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi iki (2) yıl ile dört (4) yıl arasındadır.

   (g) AV (Akreditasyon Vermeme) – Bu karar, akreditasyonu bulunmayan yeni bir programın değerlendirilmesinden sonra ya da bir programın KG değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar, ilk kez değerlendirilen bir programın genel değerlendirmesinde ölçütleri sağlamayan eksiklikleri olduğunu gösterir. KG değerlendirmesinden sonra verilmesi durumunda, bu karar, akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde saptanan eksikliklerinin ya da ara değerlendirmesinde sürmekte olduğu saptanan zayıflıklarının KG süresinden sonra da hala devam etmekte olduğunu gösterir.

   (ğ) S (Sonlandırma) – Bu karar genellikle bir kurumun kapatılma kararı alınan bir programının akreditasyonunun sona erdiği tarihten itibaren uzatılması istemine yanıt olarak alınır. Bu kararın amacı, kapatılacak programda halen okumakta olan öğrencileri kapsamaktır. Bu kararın süresi genellikle bir (1) yıldır. Kurum tarafından verilen yıllık raporlara dayalı olarak toplam üç (3) yılı aşmayacak şekilde akreditasyon uzatması verilebilir. Bu karar KG değerlendirmesinden sonra verilemez.

   (h) Bir "Kanıt Göster"e dayalı “akreditasyon vermeme” kararı, TURAK’ın "akreditasyon vermeme” kararını izleyen akademik yıl başlangıcında yürürlüğe girer. TURAK tarafından bir programa daha önce verilmiş olan akreditasyon kaldırılırsa ve bu karara kurumca itiraz edilmezse ya da itiraz edilme durumunda karar TURAK tarafından bozulmazsa, bu program TURAK’ın akredite edilmiş programlar listesinden çıkartılır.

   (ı) Bazen, kurumlar bir programı kapatabilirler. Aşağıdaki işlemlerin yapılması koşuluyla TURAK kurumlar ile ortak çalışarak böyle bir programın akreditasyonunun kapatılma tarihine kadar geçerli olmasını sağlar:

                   (i) Verilmiş olan bir akreditasyon süresi içinde kurumlar tarafından kapatılan bir programın akreditasyonu, kurumca verilecek bir raporun TURAK tarafından kabul edilmesi koşulu ile kapatılma kararının bildiriminden kapatılma tarihine kadar geçerli sayılır.

                   (ii) Mevcut akreditasyon süresinin bitimini üç (3) yıldan fazla geçmeyen bir tarihte kapatılacak bir programın akreditasyonu, kurumca verilecek bir rapora dayanarak TURAK tarafından verilecek “Sonlandırma” kararı ile kapatılma tarihine kadar bir (1), iki (2) ya da en fazla üç (3) yıl uzatılabilir. Gerekli durumlarda TURAK bu kararı alabilmek için genellikle bir (1) gün süren ve yalnızca bir takım başkanı tarafından yapılacak kısa bir kurum ziyareti talep edebilir.

                   (ii) TURAK, akreditasyon verilmiş programlar listesinde, kapatılacak programlardan “Sonlandırma” kararı alınanlar için kapatılma tarihine ilişkin bir not koyar.

(10) TURAK, uygun görülen programları akredite eder, akreditasyon kararlarını ve raporlarını ilgili kuruma bildirir, akreditasyon verilmiş programların listesini yıllık olarak hazırlar, arşivler ve topluma duyurur. Bu şekilde listelenmiş programların akreditasyon statüleri bu programlardan bir önceki yıl mezun olanlar için de geçerlidir.

(11) TURAK tarafından değerlendirilen programlar için hazırlanan değerlendirme raporları yasal bir zorunluluk hariç, ilgili kurum dışında kimse ile paylaşılmaz.

 

Akreditasyon Kararlarının Topluma Duyurulması

MADDE 14-(1) TURAK tarafından akreditasyon verilmiş olan programların listesinin güncel sürümleri, TURAK internet sitesinde yayınlanır. Bu listede akreditasyon alan programların adları, verilen akreditasyonun süresi ve koşulları belirtilir.

(2) TURAK internet stesinde yayınlanacak akreditasyon verilmiş programların listesi için kullanılacak format ve açıklanacak bilgilerin ayrıntıları TURAK tarafından belirlenir.

 

İtirazlar

MADDE 15-(1) İtirazlar, yeniden değerlendirme istemleri ve yeniden ziyaret istemleri yalnızca “akreditasyon vermeme” kararlarına karşı yapılabilir. Buna ek olarak, bu tür itiraz ya da istemler yalnızca TURAK’ın bazı bilgi hataları ya da TURAK’ın yayınlanmış ölçütleri, yönetmelikleri ve yönergelerine aykırı değerlendirmeler sonucu oluşan bir “akreditasyon vermeme” kararının uygun olmadığı görüşüne dayandırılabilir. İtiraz ya da yeniden değerlendirme istemlerinde, yalnızca TURAK’ın karar aldığı sırada TURAK tarafından bilinen koşullar göz önüne alınacaktır. Yeniden ziyaret istemi durumunda, istemden önce yapılmış ve kurumca belgelenmiş önemli geliştirmeler ve düzeltmeler de göz önüne alınacaktır.

(2) Kurumlar hemen itiraz etmek yerine, önce TURAK tarafından yeniden değerlendirme ya da yeniden ziyaret isteyebilirler. Eğer bu tür bir istem TURAK tarafından reddedilirse, kurum ilk baştaki “akreditasyon vermeme” kararına itiraz edebilir. Yeniden değerlendirme ya da yeniden ziyaret istemleri, “akreditasyon vermeme” kararının kurumlara tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde TURAK’a yazılı olarak yapılmalıdır.

(3) İtirazlar “akreditasyon vermeme” kararının ya da yapılmış olan yeniden değerlendirme ya da yeniden ziyaret isteminin reddinin kurumlara tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde TURAK’a yazılı olarak yapılmalıdır.

(4) Kurumlar kendileri için en uygun olabilecek hareket tarzını belirlemek için TURAK Başkanlığı’na her zaman danışabilirler.

(5) Yeniden Ziyaret

   (a) “Akreditasyon vermeme” kararı alınmış bir programda, bir sonraki değerlendirme dönemi başlamadan önce önemli ve belgelenmiş geliştirmeler yapılırsa, bu program yeniden ziyaret adayı olabilir. Bu gibi durumlarda, kurum “akreditasyon vermeme” kararının kendisine tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde TURAK’a yazılı olarak yeniden ziyaret istemi başvurusu yapmalıdır. Bu istemle birlikte, TURAK’ın kuruma yaptığı bildirimde söz edilmiş eksikliklerin giderilmesi için alınmış önlemleri açıklayan bir rapor da verilmelidir. Bu rapor, önemli gelişmelerin ve düzeltici önlemlerin belgelerini içermeli ve yeniden ziyaret istemini desteklemelidir. Ancak kurumlar, düzeltici önlemlerin etkinliğinin yeterli düzeyde olmamasının ziyaretin de üretken olmamasına yol açabileceği konusunda uyarılır.

   (b) TURAK, kurumun yeniden ziyaret isteminin TURAK’a ulaşmasını izleyen otuz (30) gün içinde bu istemi karara bağlar. Bu karar, yalnızca “akreditasyon vermeme” kararına yol açan eksiklikler ile ilgili kurum tarafından verilen rapora ve destekleyici belgelere dayanarak verilir.

   (c) TURAK yeniden ziyarete gerek olmadığı sonucuna varırsa, TURAK’ın istem gerekçelerini uygun görmeme nedenleri ve kurumun “akreditasyon vermeme” kararına itiraz hakkı bulunduğu ilgili kuruma bildirilir.

   (d) TURAK yeniden ziyaret kararı alırsa, kurumun “akreditasyon vermeme” kararına ya da yeniden ziyaret sonunda verilebilecek “akreditasyon vermeme” kararına itiraz haklarından birisinden vazgeçtiği kabul edilir.

(6) Yeniden Değerlendirme

   (a) “Akreditasyon vermeme” kararı alınmış bir programın sahibi kurum, TURAK’ın önemli ve belgelenmiş bazı hatalı bilgileri kullanarak hatalı bir “akreditasyon vermeme” kararına vardığını ortaya koyarsa yeniden değerlendirme adayı olabilir. Bu gibi durumlarda, kurum “akreditasyon vermeme” kararının kendisine tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde TURAK’a yazılı olarak yeniden değerlendirme istemi başvurusu yapmalıdır. Bu istemle birlikte, önemli ve belgelenmiş bilgi hatalarını ve bunların hatalı “akreditasyon vermeme” kararına olan etkilerini açıklayan bir rapor ve bu savı destekleyici belgeler de verilmelidir.

   (b) TURAK, kurumların isteminin TURAK’a ulaşmasını izleyen otuz (30) gün içinde “akreditasyon vermeme” kararını yeniden değerlendirir. Bu değerlendirme, yalnızca “akreditasyon vermeme” kararına yol açan eksiklikler ile ilgili, kurumca verilen rapora ve destekleyici belgelere dayanılarak yapılır.

   (c) TURAK’ın hatalı karar vermesine yol açan yanlışlar konusunda kurumun haklı olduğu kabul edilirse, TURAK “akreditasyon vermeme” kararını değiştirerek alınabilecek akreditasyon kararları içinde en uygun olanını verebilir.

   (d) TURAK, yeniden değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varırsa, red nedenlerini ve kurumun “akreditasyon vermeme” kararına itiraz etme hakkı olduğunu açıklayan bir yazı ile yeniden değerlendirme istemini reddeder. Yeniden değerlendirmenin reddine itiraz edilemez.

(7) İtiraz

   (a) Yalnızca “akreditasyon vermeme” kararına itiraz edilebilir. İtirazlar, “akreditasyon vermeme” kararının kurumlara tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde kurumun rektörü tarafından TURAK’a yazılı olarak yapılmalıdır. Bu itirazla birlikte, hangi bilgi hatalarına ya da TURAK ın yayınlanmış ölçütler, politikalar ya da yöntemlerinin hangilerine uymaması nedeniyle TURAK’ın aldığı “akreditasyon vermeme” kararının uygun olmadığının nedenleri de verilmelidir.

   (b) İtiraz kararının TURAK’a ulaşmasından sonra, TURAK kendi üyelerinden ve/veya eski üyelerinden itiraz eden kurum üyesi olmayanlar arasından en az üç kişilik bir itiraz komitesi seçer. Bu komitenin en az bir üyesinin program değerlendiriciliği ve/veya TURAK eski üyeliği deneyimi olması gerekir. TURAK komite üyelerinin birini komite başkanı olarak atar.

   (c) Değerlendirme sürecinin değişik aşamalarında kuruma verilen tüm belgelerin, kurumun değerlendirme sürecindeki yanıtının, kurum ve TURAK tarafından verilen diğer belgelerin kopyaları itiraz komitesine verilir.

   (d) Kurumun, kendisine daha önce TURAK tarafından gönderilmiş olan “akreditasyon vermeme” kararının dayandırıldığı TURAK değerlendirmelerine bir yanıt vermesi beklenir. Kurum itirazını destekleyecek diğer gerekli malzemeyi de sunabilir. Ancak, bu tür malzemelerin, “akreditasyon vermeme” kararı alınmış programın değerlendirilme sürecinde kurumca TURAK’a verilmiş olması gerekir.

   (e) TURAK’ın “akreditasyon vermeme” kararını aldığı toplantısından sonra yapılan program düzenlemeleri itiraz komitesince göz önüne alınmaz.

   (f) TURAK kendi görüşlerini açıklamak için kuruma verilen yanıt ve “akreditasyon vermeme” kararının dayandırıldığı değerlendirmelere ek olarak başka yazılı belgeler de sunabilir. Bu tür malzemelerin kuruma ve itiraz komitesine komitenin toplantısından en az altmış (60) gün önce verilmesi gerekir. Kurumun bu malzemelerle ilgili olabilecek itiraz ve karşı açıklamaları komite toplantısından en az otuz (30) gün önce komiteye sunulmalıdır.

   (g) İtiraz komitesi toplantısında alınacak tavsiye kararında, yalnızca kurum ve TURAK tarafından verilmiş yazılı belgeler göz önüne alınacaktır. Kurum ya da TURAK temsilcileri bu toplantıya katılamaz. İtiraz komitesinin alacağı karar, TURAK’ın alabileceği karar seçenekleri ile sınırlıdır. İtiraz komitesinin kararı TURAK üyelerine Komite Başkanı tarafından yazılı bir rapor ile iletilir. TURAK tarafından alınan karar kesindir.

   (h) Karar ve gerekçeleri, kararın alınmasını izleyen on beş (15) gün içinde TURAK  tarafından kuruma yazılı olarak bildirilir.

 

Değerlendirme Dönemi İçindeki Değişiklikler

MADDE 16-(1) TURAK tarafından akredite edilmiş bir programda gerçekleşen ve programın akreditasyon statüsünü etkileyebilecek

   (a) Program Adı

   (b) Öğretim Kadrosu

   (c) Eğitim Amaçları

   (d) Eğitim Programı İçeriği

   (e) Öğrenciler

   (f) Yönetim

   (g) Kurum Altyapısı

   (h) Kurumun Programa Verdiği Önem

   (i) Kurumun Mali Durumu

vb. değişikliklerin TURAK’a bildirilmesi kurum yetkilisinin sorumluluğudur.

(2) Akredite edilmiş bir programda gerçekleşen ve programın akreditasyon statüsünü etkileyebilecek önemli değişikliklerin kurumca ya da üçüncü bir tarafça TURAK’a bildirilmesi üzerine bir değerlendirme süreci başlatılır. Bu değerlendirme sürecinde atılacak ilk adım, kurumun öne sürülenlere ya da kararlara yanıt verecek şekilde TURAK’a bilgi vermesidir.

(3) Kurumca sağlanan bilgilerin çok ayrıntılı olması gerekmez. Ancak, değişikliğin akredite edilmiş programa etkisinin değerlendirilebilmesi için yeterli ayrıntıyı içermelidir.

(4) TURAK, kurum tarafından verilen bilgileri değerlendirerek halen geçerli olan akreditasyon kararında değişiklik gerekip gerekmediğine karar verir. Bu karar, değişiklikten etkilenen programın ilgili değerlendirme ölçütlerini sağlamayı sürdürüp sürdürmediğinin kesinlik derecesine bağlıdır.

(5) Akredite olmuş bir programdaki önemli değişiklik bildiriminin TURAK Sekreterliği’ne ulaşmasından sonra, TURAK başkanı kurum tarafından sağlanan bilgilerin kopyalarını iki TURAK üyesine gönderir.

(6) TURAK’ın bu iki üyesinden kendilerine sağlanan bilgileri değerlendirmeleri ve önerilerini otuz (30) gün içinde TURAK’a bildirmeleri istenir. Bu üyeler, TURAK Sekreterliği aracılığı ile ek bilgi isteyebilirler. Yapılacak öneri ya değişiklikten etkilenen programın akreditasyonunun içinde bulunulan değerlendirme dönemi sonuna kadar uzatılması ya da değiştirilen programın akreditasyon statüsünü belirlemek amacıyla kurumdan bir yeniden ziyaret isteminde bulunmasının istenmesi şeklinde olabilir.

(7) TURAK yapılan öneriyi değerlendirir ve kesin bir kararı zaman geçirmeden alır.

(8) Bu kesin karar kuruma TUADER tarafından hemen bildirilir.

(9) Yeniden ziyaret yapılmasının bir kurum tarafından reddedilmesi, söz konusu olan programın akreditasyonunun iptal nedenidir.

(10) Akredite olmuş programları bulunan kurumlarda programların kapatılması ve programların öğretim kadrosunda, altyapısında, organizasyonunda, kayıtlı öğrencilerinde ve diğer ilgili etmenlerinde olabilecek önemli değişiklikler hakkında TURAK sürekli bilgilendirilmelidir. Eğer akredite edilmiş bir program kapatılırsa ve Madde 13’teki süreç izlenmezse, bu programın TURAK akreditasyonu kendiliğinden sona ermiş olur.

 

Yönergede Değişiklik

MADDE 17-(1) Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri TUADER Yönetim Kurulu’na; TURAK üyeleri ya da TURAK tarafından görevlendirilecek Mevzuat Geliştirme ve Güncelleme Komitesi tarafından sunulabilir.

(2) Değişiklik önerilerinin yürürlüğe girişi, aksine özel bir durum yoksa sunum yılından bir sonraki yıldaki değerlendirme dönemidir.

(3) TURAK tarafından hazırlanan öneriler, TUADER Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 18-(1) Bu yönerge, TUADER Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu yönerge hükümlerini, TURAK Başkanı yürütür.

 

Duyurular